Vets forge new opportunity at Avon blacksmith shop | Star Tribune