On day of Nobel ceremony, Dayton visits Hibbing to declare Bob Dylan Day | Star Tribune